Psychoterapia grupowa

GRUPA TERAPEUTYCZNA /dla osób dorosłych/

Zajęcia grupowe przeznaczone dla osób, które:

 • chcą poprawić swoje funkcjonowanie wśród ludzi, wzmocnić wiarę we własne możliwości,
 • są zorientowane na rozwój osobisty, poszerzanie ograniczających sposobów działania,
 • chcą pogłębić rozumienie siebie, samoakceptację,
 • znajdują się w kryzysie, mają poczucie zagubienia, braku pomysłu na dalsze życie,
 • doświadczają w obecnym życiu destrukcyjnego wpływu wynikającego z wychowywania się w dysfunkcyjnych rodzinach, środowiskach,
 • przeżywają trudności o charakterze depresyjnym lub nerwicowym .

Korzyści:

 • polepszenie jakości kontaktu z sobą i innymi,
 • adekwatne, bardziej swobodne wyrażanie swoich uczuć i potrzeb,
 • poznanie własnych ograniczeń i możliwość ich przekraczania,
 • odkrywanie swoich zasobów,
 • otrzymanie informacji, jak jesteśmy spostrzegani i jaki ma to wpływ na nasze relacje

Psychoterapia grupowa stwarza możliwość przyjrzenia się swoim relacjom interpersonalnym, przekraczania własnych barier i zahamowań, głębszego poznania siebie, szukania nowych rozwiązań problemów. W czasie trwania grupy powtarza się zwykle sposób funkcjonowania sprawdzony w realnym życiu: poziom aktywności, konflikty wewnętrzne, role, jakie przyjmujemy. Grupa terapeutyczna jest więc swoistym laboratorium, gdzie można analizować trudności na bieżąco, w oparciu o procesy rozgrywające się „tu i teraz”. Cenną wartością jest możliwość uzyskania informacji zwrotnych na swój temat od innych członków grupy w bezpiecznych warunkach opartych na zaufaniu i dyskrecji. 

Czas trwania: Proces grupowy przewidziany jest na okres jednego roku. 

Liczebność grupy: 8-10 osób 

Organizacja zajęć: spotkania trwające 2,5 godziny odbywają się co 2 tygodnie. Grupa ma charakter zamknięty, możliwość dołączania nowych uczestników jedynie podczas początkowych zajęć (uzależnione od limitu miejsc). 

Cena: 70 zł za spotkanie 

Zajęcia prowadzi: Anna Grabka, Justyna Owczarek- Skoneczna 

Zapisy: Obecnie NIE prowadzimy zapisów, gdyż nie jest znany moment rozpoczęcia kolejnej edycji grupy. _________________________________________________________________________________________________________

Największe korzyści z terapii grupowej odniosą osoby z różnymi trudnościami w relacjach interpersonalnych: pacjenci, którzy doświadczyli odrzucenia przez grupę i mają trudności w nawiązywaniu trwałej, bliskiej więzi, osoby, które starają się stłumić w sobie potrzebę bliskich kontaktów i akceptacji poprzez izolowanie się czy deprecjonowanie grupy, pacjenci z nasilonym lękiem przed oceną społeczną, osoby poszukujące wsparcia w sytuacji kryzysu życiowego. Terapia grupowa jest także wskazana dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi (nerwicowymi, nastroju, osobowości), gdyż często jedną z przyczyn doświadczanych objawów są niesatysfakcjonujące relacje z innymi. Często towarzyszy im poczucie odmienności, niezrozumienia, osamotnienia. Przekonanie o własnej inności w znacznym stopniu wpływa na to, jak widzą samych siebie. Samoocena jest wypadkową ocen i własnych porównań z ocenami osób z tak zwanej grupy odniesienia. Negatywne przekonania o sobie łatwiej jest zmienić w procesie terapii grupowej niż indywidualnej. /Za: Joanna Szeliga-Lewińska „Ogólny model terapii grupowej”/