Preferowane nurty terapeutyczne

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w psychoterapii jest rozmowa, profesjonalnie prowadzona, w szczególnych warunkach sprzyjających nawiązaniu dobrej relacji terapeutycznej- opartej na zaufaniu, szacunku i autentyczności. W swojej pracy opieramy się głównie na założeniach dwóch nurtów:
  • psychoterapii ericksonowskiej,
  • podejścia systemowego.
Terapia ericksonowska uznaje nieświadomość za ważne narzędzie możliwe do spożytkowania w pracy terapeutycznej. Kluczowa jest tu orientacja w stronę pozytywnej przyszłości, tak więc celem terapii nie jest introspekcja i zrozumienie przyczyn problemu, ale kreatywna zmiana. Charakterystyczne dla tego nurtu jest wykorzystanie opowieści terapeutycznych i metafor, a także zjawisk zachodzących podczas transu terapeutycznego. Skuteczna terapia opiera się na spożytkowaniu wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka, zwłaszcza zasobów, jakie każdy na przestrzeni życia zgromadził. Podejście systemowe zwraca uwagę na kontekst społeczny funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza rolę rodziny, systemu wychowawczego, więzi wytworzonych w ciągu życia. Podczas terapii możliwa jest modyfikacja tej swoistej mapy zawierającej wzorzec pełnienia przez nas ról społecznych- aby podążać w kierunku większej elastyczności i realizacji własnych celów życiowych. W pracy terapeutycznej integrujemy wyżej wymienione podejścia. Sięgamy też do założeń psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz terapii poznawczo- behawioralnej. Przewaga określonego nurtu uzależniona jest od rodzaju problemu zgłaszanego przez pacjenta. W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, Polską Radę Psychoterapii oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.